Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của trường THPT Số 1 An Nhơn

 

TIN TỨC NỔI BẬT

Thể lệ cuộc thi bắn tên lửa nước năm 2019

Ngày: 01/03/2019

Chương trình hỗ trợ ra đề và chấm thi trắc nghiệm khách quan

Ngày: 15/04/2019Thành viên đăng nhập

    Tên đăng nhập
    Mật khẩu
 

Kinh nghiệm học tập

Những bài viết hay cho lứa tuổi học trò Chuyên mục này đang được cập nhật nội dung

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 Chọn thư viện hình
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP


Trực tuyến:
Lượt truy cập:

LIÊN KẾT WEBSITE

  VĂN BẢN MỚI
Qui chế dân chủ năm học 2014-2015

Ngày: 29/09/2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT AN NHƠN I                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

 Số:   /QĐ-ANI                                                                        An Nhơn, ngày 25 tháng 9  năm 2014

 

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế dân chủ trong trường học

của  trường THPT An Nhơn I

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT AN NHƠN I

- Căn cứ luật giáo dục được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam  thông qua ngày 14/06/2005 và luật sửa đôi số 44/2009/QH12.

            - Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ban hành điều lệ trường trung học phổ thông kí ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ BGD&ĐT ngày 1/3/2000 cuả Bộ GD & ĐT.

            - Căn cứ quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 quy định về đạo đức nhà giáo.

Sau khi trao đổi thống nhất với các đoàn thể và các thành viên trong nhà trường thông qua cuộc họp đầu năm học ngày16 tháng 8 năm 2014. Hiệu trưởng trường THPT An Nhơn I ban hành quy chế dân chủ năm học 2014 - 2015 như sau:

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy  định quy chế dân chủ trong trường học của trường THPT An Nhơn I.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Toàn thể CB-GV-CNV trường THPT An Nhơn I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở (b/c);                                                                                                                       

- TT Thị ủy-TT UBND thị ủy An Nhơn (b/c);

- Phòng TCCB, GDTrH, KT&KĐCL; KHTC (theo dõi);

- Hiệu trưởng, các Phó HT (thực hiện);

- Trưởng Ban ĐDCMHS trường (p/hợp);                                                                                  Đỗ Hữu Hưng

- Tổ trưởng các tổ (triển khai);

- Các đoàn thể nhà trường  (phối hợp)

- Lưu VP.


 

 

 

QUY ĐỊNH

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2014 – 2015

 

                        (Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-HT    ngày 25/9/2014                        

  của Hiệu trưởng trường THPT An Nhơn I)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1: Mục đích

1. Quy định cụ thể về nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên,  các tổ chuyên môn và học sinh trong nhà trường;

2. Thống nhất về quy chế làm việc, mối quan hệ và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả  trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

3. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Phát huy quyền làm chủ, huy động tiềm năng trí tuệ của CB-GV-CNV và học sinh trong nhà trường để góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường theo đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

            Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thống nhất quản lý theo mục tiêu giáo dục, phương châm, phương pháp giáo dục, nội dung chương trình, kế hoạch năm học theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Tổ chức giảng dạy, học tập và caùc hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành;

3. Tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, thực hiện kế hoạch, mục tiêu, những quy định, quy chế chuyên môn theo quy định của ngành; thực hiện kiểm định chất lượng và chịu sự kiểm định chất lượng của Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành;

4. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh;

5. Quản lý và sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị dạy học và tài chính theo quy định của pháp luật;

6. Phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt đoäng giáo dục;

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng;

8. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật.

            Điều 3: Tổ chức bộ máy của trường gồm có

            Ban giám hiệu, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, Tổ trưởng tổ Hành chính - Văn phòng, giáo viên, nhân viên và  học sinh thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Hiệu trưởng. Các đoàn thể hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của từng đoàn thể;

1. Ban giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng ;

 

2. Bộ máy giúp việc cho Hiệu trưởng gồm:

                        2.1 Tổ Toán ;

                        2.2  Tổ Lý  - Tin ;

                        2.3  Tổ Sinh - Hóa - Địa ;

                        2.4  Tổ Văn - tiếng Anh;

                        2.5  Tổ Sử - GDCD - Thể dục – GDQP;

                        2.6  Tổ Hành chính - Văn phòng.                                         

 3. Các Đoàn thể gồm: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội cựu học sinh, Hội chữ thập đỏ, Ban Thanh tra nhân dân, các Hội đồng giáo dục trong nhà trường như:  Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng ……..

Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học;

Chi bộ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công  đoàn cơ sở  được thành lập và tổ chức theo điều lệ Đảng, Đoàn, Công đoàn.

            Điều 4:  Trường THPT An Nhơn I làm việc theo chế độ thủ trưởng thực hiện theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; theo sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt qui chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG,

PHÓ HIỆU TRƯỞNG, TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN,  GIÁO VIÊN VÀ

NHÂN  VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

            Điều 5: Hiệu Trưởng là người lãnh đạo và điều hành toàn dieän hoạt động của nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Luật giáo dục, trong điều lệ trường trung học, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định và UBND Thị xã An Nhơn; chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định và UBND Thị xã An Nhơn về mọi hoạt động, công tác của nhà trường, phối hợp với Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM xây dựng Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

5.1. Hiệu trưởng có những nhiệm v quyền hạn sau

1/ Tổ chức bộ máy nhà trường;

2/ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhệm vụ năm học;

3/ Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên và học sinh;

4/ Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;

5/ Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường;

6/ Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác kế hoạch, tổ chức, xây dựng, kiểm tra, thanh tra, thi đua, khen thưởng và kỷ luật, chủ nhiệm, tài chính, tài sản và chủ tài khoản nhà trường;

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trường THPT được quy định tại điều 2 của quy chế này;

- Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hoạt động có hiệu quả, ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực như: quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, vi phạm đạo đức nhà giáo và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường;

- Giải quyết các vấn đề do các giáo viên, các tổ chức chuyên môn đề nghị vượt quá thẩm quyền của các phó hiệu trưởng hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất ngoài kế hoạch. Đình chỉ việc thi hành  hoặc bãi bỏ những quyết định, thông báo của các bộ phận trong nhà trường;

- Bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỉ luật giáo viên, nhân viên của trường theo phân cấp quản lý, tham mưu với Thị ủy An Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc đề bạt cán bộ của trường;

- Phân công công tác cho các phó hiệu trưởng. Người được phân công phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng. Khi Hiệu trưởng vắng mặt tại cơ quan từ 3 ngày trở lên, Hiệu trưởng ủy quyền cho một Phó hiệu trưởng xử lý công việc với nhiệm vụ trực;

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thực hiện công tác quản lý, giáo dục, đánh giá, xếp loại học sinh;

- Ký duyệt học bạ khối 12, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho học sinh.

5.2. Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định.

1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học;

2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường;

3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức;

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ, sản xuất của nhà trường;

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.

            Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Hiệu trưởng:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công, giúp Hiệu trưởng điều hành các mặt hoạt động trong nhà trường. Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về nhiệm vụ được phân công;

- Hiệu trưởng phân công và ủy quyền Phó Hiệu trưởng làm nhiệm vụ trực, giúp Hiệu Trưởng quản lý điều hành hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt và báo cáo lại cho Hiệu trưởng những công việc đã giải quyết.

1/ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn:

- Chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn như: đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp giảng dạy - kiểm tra đánh giá, quản lý hồ sơ chuyên môn và kiểm tra hồ sơ, chương trình, soạn giảng của GV, tổ chức kiểm tra, thi, thao giảng dự giờ,… chỉ đạo phong trào dạy tốt học tốt, phong trào giáo viên giỏi, học sinh giỏi, … chỉ đạo hoạt động phòng TN-TH, phòng tin học, phòng nghe nhìn, phòng Lab về công tác chuyên môn;

- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, kiểm tra đánh giá, phân loại chất lượng của giáo viên, sắp xếp, thay đổi thời khóa biểu, duyệt thêm giờ, duyệt chấm bài, duyệt đề thi học kì, thi lại, cùng Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên dạy thay;

- Chỉ đạo kiểm tra chất lượng định kỳ (đầu năm, giữa HK, HK1, HK2, thi lại) chỉ đạo tổ chức ôn tập thi TN.THPT, phụ đạo học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổng kết chất lượng học tập của học sinh;

- Tham gia và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách đồng thời báo cáo lại kết quả hoặc xin ý kiến giải quyết những vấn đề phức tạp vượt thẩm quyền;

- Trưởng ban CNTT của trường: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc phát triển và ứng dụng CNTT trong nhà trường;

- Chỉ đạo và kiểm tra GVCN xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm, thực hiện hồ sơ, sổ sách của lớp; chỉ đạo GVCN giáo dục học sinh thực hiện nề nếp, kỷ luật, kỷ cương, trật tự, an ninh trường học;

- Chịu trách nhiệm ký duyệt sổ đầu bài, sổ điểm, học bạ của khối 10.

2/ Phó hiệu trưởng phụ trách hành chánh quản trị và cơ sở vật chất

            - Phó chủ tài khoản;

- Điều hành CSVC, chỉ đạo việc xây dựng sửa chữa, mua sắm các thiết bị phục vụ trong nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng; chỉ đạo và điều hành các hoạt động lao động vệ sinh khuôn viên nhà trường, kiểm tra việc sử dụng, điều động CSVC, kiểm tra các hoạt động lao động, đánh giá công tác hướng dẫn lao động của giáo viên chủ nhiệm, chỉ đạo phong trào “ cơ quan văn hóa, trường sáng - xanh - sạch - đẹp”,  xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Kết hợp với kế toán, đề xuất thanh lý, bổ sung tài sản nhà trường;

- Chỉ đạo hoạt động thư viện, phòng truyền thống, các hội đoàn thể trong nhà trường và các phương tiện sinh hoạt tập thể;

- Tham dự và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; đồng thời báo cáo lại kết quả hoặc xin ý kiến giải quyết các vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền;

- Phụ trách chỉ đạo GVCN  bảo quản tài sản, giữ vệ sinh trường lớp;

- Chịu trách nhiệm ký duyệt sổ đầu bài, sổ điểm, học bạ của khối 11.

            Điều 7:  Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ trưởng

- Xây dựng kế hoạch hoạt động: năm, tháng, tuần của tổ căn cứ kế hoạch của trường;

- Hướng dẫn tổ viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thực hiện chương trình của Bộ GD&ĐT;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức các chuyên đề thao giảng dự giờ, xây dựng và thực hiện phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi;

- Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình, thực hiện hồ sơ, sổ sách, thực hiện đánh giá xếp loại học tập của học sinh theo bộ môn, đánh giá tiết dạy, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề chuyên môn;

- Tổ chức chỉ đạo tổ viên thực hiện nội dung giảng dạy, thống nhất đề kiểm tra, đề thi học kỳ, thực hiện giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp, thực hiện giảng dạy kết hợp TN-TH phát huy giảng dạy bằng công nghệ thông tin;

- Theo dõi ngày công, duyệt thêm giờ, duyệt chấm bài, phân công dạy thay, dạy bồi dưỡng;

- Đề xuất khen thưởng - kỷ luật đối với tổ viên, xây dựng tổ đoàn kết nhất trí, vận động tuyên truyền tổ viên thực hiện nghiêm túc những quy định của nhà trường;

- Gương mẫu chấp hành theo sự phân công của Hiệu trưởng;

- Theo dõi và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; đồng thời báo cáo lại kết quả hoặc xin ý kiến giải quyết những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền;

            - Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

            Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn của các Chủ nhiệm lớp

- Tìm hiểu, nắm vững học sinh trong lớp về mọi hoạt động để có biện pháp tổ chức giáo dục phẩm chất đạo đức, kính trọng thầy cô, hòa nhã với bạn bè, xây dựng nề nếp tự quản, ý thức chấp hành nội quy học sinh, quy định, ý thức bảo quản CSVC phòng lớp, ý thức giữ gìn vệ sinh chung;

- Dạy và tổ chức các hoạt động học tập trong và ngoài giờ của học sinh, cố vấn cho học sinh các hoạt động trong nhà trường, tham gia các phong trào;

- Xây dựng, giáo dục được tập thể học sinh ý thức trong học tập, xác định đúng hướng học để trang bị kiến thức, biết tự học vươn lên trong học tập. Hướng dẫn học sinh yếu kém biết khắc phục để vươn lên;

- Chủ động trong việc kết hợp với các lực lượng giáo dục, các tổ chức đoàn thể khác để giáo dục học sinh;

- Tổ chức chỉ đạo học sinh thực hiện lao động vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”,  xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cùng với đoàn Thanh niên chăm sóc di tích lịch sử Cột cờ Thành Bình Định. Chấm dứt tình trạng trường học còn rác bẩn;

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh hàng tháng cuối học kỳ, cuối năm, đề nghị khen thưởng, kỉ luật học sinh, thi lại và rèn luyện trong hè;

- Chịu sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của nhà trường;

- Tham dự và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách đồng thời báo cáo lại kết quả hoặc xin ý kiến giải quyết  những vấn đề phức tạp vượt thẩm quyền;

- Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

            Điều 9: Nhiệm vụ, quyền hạn của các giáo viên bộ môn

- Giảng dạy và giáo dục theo đúng mục tiêu, chương trình và kế hoạch dạy học, thực hiện nghiêm túc việc soạn bài, kiểm tra, ra đề, đánh giá học sinh theo quy chế chuyên môn, thực hiện TN-TH, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong tiết dạy;

- Tham gia các hoạt động chuyên môn, tham gia phong trào dạy giỏi, dạy đạt chất lượng, thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục;

- Luôn rèn luyện đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà trường, của đồng nghiệp, gương mẫu trước học sinh, yêu thương tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với mọi học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

- Phối hợp với GVCN, các giáo viên khác, gia đình học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục;

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, pháp lệnh công chức, các quy định của pháp luật, điều lệ trường, nghiêm túc thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

- Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành;

- Thực hiện chủ trương: mỗi GV phải có ít nhất một đổi mới cụ thể về phương pháp dạy học.

            Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên phục vụ

            * Thư ký hội đồng

            Là người giúp cho hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Ghi chép biên bản các cuộc họp đơn vị, cuộc họp các hội đồng do BGH chủ trì;

- Theo dõi họp thư điện tử của trường, tham mưu cho Hiệu trưởng lập các báo cáo gửi cho cấp trên đúng thời gian qui định;

- Tổng hợp kết quả khen thưởng – kỷ luật công chức, học sinh. Thông báo kế hoạch công tác hàng tuần và các công tác đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

*  Văn thư - thủ quĩ 

- Quản lý con dấu;

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ (hồ sơ học sinh, học bạ, sổ điểm và các loại công văn, giấy tờ có liên quan đến báo cáo, thống kê, hồ sơ tuyển sinh, chuyển trường, thôi học,..);

- Thực hiện các báo cáo đầu năm, giữa năm, cuối năm và đột xuất do yêu cầu của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và cấp trên;

- Chuẩn bị toàn bộ các công việc phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường gồm: Văn phòng phẩm, công tác hành chính, quản trị, cơ sở vật chất và phục vụ,…

- Thủ quỹ có trách nhiệm trông coi các quỹ của nhà trường, thông qua kế toán theo dõi các khoản tiền trong ngân sách; thu các khoản tiền.Cung cấp số liệu và tình hình sử dụng các quĩ giúp kế toán lập báo cáo, xây dựng kế hoạch tài chính đối với cấp trên.Thủ quỹ có trách nhiệm giúp kế toán cân đối các quỹ. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng sử dụng có hiệu quả các quỹ.

* Kế toán

- Thực hiện chế độ lương và các khoản phụ cấp cho CB, GV, CNV, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, thu chi học phí,…

- Cân đối nguồn thu và chi, lên dự toán và kế hoạch chi hằng tháng, hàng quý và cả năm trình Hiệu trưởng duyệt;

- Báo cáo thu , chi, quyết toán tài chính hàng tháng, quý, năm, theo quy định;

* Cán bộ y tế

- Bảo đảm an toàn sức khỏe cho thầy cô giáo, nhân viên và học sinh của trường. Nếu có sự cố bệnh phức tạp, hoặc nguy hiểm phải chủ động đưa người bệnh đi bệnh viện và kịp thời báo cáo BGH;

- Làm việc theo chế độ hành chính.;

* Cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, phòng bộ môn

- Có nhiệm vụ chuẩn bị trước thiết bị đồ dùng dạy học, các thí nghiệm giúp giáo viên triển khai giờ dạy có hiệu quả (Giáo viên phải đăng ký trước 1 tuần);

- Thực hiện xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch hoạt động, kiểm tra bảo quản và bảo dưỡng các dụng cụ, các thiết bị thí nghiệm;

- Theo dõi thống kê các tiết dạy thí nghiệm thực hành, các dụng cụ thiết bị được giáo viên mượn, trả theo quy định;

* Cán bộ phụ trách thư viện

- Có kế hoạch hoạt động, giao nhận các loại sách. Có kế hoạch bổ sung mua sắm, bảo quản sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo...

- Phục vụ giáo viên và học sinh trong ngày và có lịch làm việc cụ thể;

- Có kế hoạch tham gia thi tuyên truyền giới thệu sách do ngành tổ chức.

* Nhân viên bảo vệ

- Bảo quản an toàn tài sản, cơ sở vật chất và các công trình của nhà trường. Phối hợp với kế toán lập sổ theo dõi các tài sản hiện có và ký giao nhận với kế toán và phó Hiệu trưởng cơ sở vật chất. Thực hiện công tác sửa chữa nhỏ theo yêu cầu của BGH;

- Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, khi có dấu hiệu mất an ninh phải báo cáo với lãnh đạo đồng thời liên hệ với cơ quan công an để kịp thời xử lý;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và Ban Thường vụ Đoàn trường và báo cáo lên Hiệu trưởng xử lý những học sinh vi phạm an ninh trật tự;

- Không cho vào trường những học sinh ăn mặc không đúng quy định, uống rượu, hút thuốc và những người không có nhiệm vụ;

- Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác với nhà trường, không để những người không có nhiệm vụ vào trong trường và lên các lớp học;

- Có mặt thường xuyên trong những giờ hoạt động của trường (ngoại trừ trường hợp phục vụ công việc khác do BGH trực tiếp phân công hoặc đi công tác).

* Nhân viên phục vụ:

- Phục vụ nước uống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường và khách đến liên hệ công tác trong giờ làm việc, trong các cuộc họp lãnh đạo, họp hội đồng tư vấn, hội đồng nhà trường;

- Làm vệ sinh hàng ngày phòng làm việc của BGH, phòng nghỉ giáo viên, phòng trực - tiếp khách, nhà vệ sinh GV, HS.

 

 

CHƯƠNG III

CÁC MẶT CÔNG TÁC CỤ THỂ

            Điều 11: Lề lối làm việc

- Quan hệ làm việc giữa Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên là mối quan hệ chỉ huy - chấp hành, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau;

- Theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công, các Phó hiệu trưởng được quyền chỉ đạo, xử lý công việc với tư cách thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc do mình phụ trách;

- Khi xử lý, giải quyết công việc thì từ Hiệu trưởng đến các Phó hiệu trưởng phải thống nhất cao trong lời nói và hành động;

- Khi thực hiện nhiệm vụ năm học toàn thể HĐGV phải thống nhất chung một quan điểm đã được thông qua trong nhiệm vụ, kế hoạch;

- Trong các phiên hội, họp ý kiến phát biểu phải tập trung vào nội dung của buổi họp, trình bày ngắn gọn, xúc tích trên tinh thần xây dựng tập thể;

            Điều 12: Chế độ họp hội

Họp theo định kỳ:

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm một lần vào đầu năm học;

Hội đồng sư phạm mỗi tháng họp một lần;

Họp liên tịch tiết 1-2 ngày thứ 6 hàng tuần;

Tổ chuyên môn 02 tuần họp một lần;

Tổ văn phòng mỗi tháng họp hai lần;

Họp Giáo viên chủ nhiệm mỗi tháng họp một lần, họp đột xuất khi có việc cần thiết.

Họp Hội đồng trường mỗi năm họp 3 lần và họp đột xuất khi cần thiết;

Hội đồng thi đua khen thưởng họp cuối học kỳ I và họp cuối năm học;

( Ngoài ra có thể họp đột xuất khi có yêu cầu của công việc)

          Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trường thì không nằm trong quy định điều này;

Yêu cầu:          

   - Các buổi họp hội đồng, họp chủ nhiệm do BGH chủ trì, sinh hoạt tổ do tổ trưởng chủ trì;

              - Các buổi họp các thành viên dự họp phải đảm bảo đúng giờ. tham gia đầy đủ, ghi chép cẩn thận chỉ được phép nghỉ khi có lí do chính đáng và được Hiệu trưởng cho phép; khi họp phải tập trung tư tưởng, không làm việc riêng, tích cực tham gia thảo luận xây dựng nội dung và nghị quyết kỳ họp. Khi đã thành Nghị quyết mọi người phải tuân theo, tuyệt đối không được phát ngôn tuỳ tiện, thiếu xây dựng làm mất đoàn kết nội bộ, những vướng mắc phải được giải quyết thoả đáng trong và sau các cuộc họp;

- Tham gia các hoạt động chung của nhà trường: Tất cả CBGV, CNV phải tham gia đầy đủ những ngày hoạt động với quy mô toàn trường, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những công việc được giao. Không được tùy tiện đi muộn, về sớm, nghỉ  không có lí do chính đáng.

            Điều 13: Chế độ tiếp khách

- Khách đến liên hệ công tác hoặc người dân liên hệ công việc thì bảo vệ hướng dẫn khách đến phòng trực để người trực tiếp và có hướng giải quyết tiếp theo.;

- Các thành viên trong HĐGV liên hệ làm việc với Hiệu trưởng thì trực tiếp xin ý kiến;

-  Sử dụng điện thoại công: Điện thoại công để quan hệ công tác, cần chuẩn bị trước nội dung để trao đổi ngắn gọn, không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Không sử dụng điện thoại công để trao đổi công việc riêng của cá nhân (trừ trường hợp thật cần thiết).

            Điều 14: Sử dụng công lệnh, thanh quyết toán

- Văn thư có trách nhiệm cấp giấy công lệnh cho cán bộ giáo viên của trường đi công tác. Công lệnh chỉ cấp cho cán bộ giáo viên đi công tác theo điều động của BGH. Khi về phải báo cáo lại nội dung và những yêu cầu tổ chức thực hiện;

- Cán bộ giáo viên được điều động đi công tác phải liên hệ văn thư, và khi về phải kê khai thanh toán theo quy định (quá 1 tháng sau ngày đi công tác nếu chưa kê khai và nộp cho kế toán sẽ không được thanh toán), không được nhận thay, kê khai thanh toán thay cho người khác;

- Các cá nhân, bộ phận của trường khi tạm ứng phải thông qua kế toán trước khi trình cho Hiệu trưởng. Phải hoàn thành thủ tục chứng từ để quyết toán ngay sau khi xong công việc. Nếu quá 1 tháng kể từ ngày tạm ứng mà chưa hoàn thành xong thủ tục chứng từ thì phải tự chịu trách nhiệm về khoản tạm ứng (Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được Hiệu trưởng đồng ý).

            Điều 15: Sử dụng trang thiết bị văn phòng phẩm

- Trang thiết bị, văn phòng phẩm các bộ phận sử dụng một cách tiết kiệm, không để mất mát và hạn chế tối đa các trường hợp hư hỏng. Các giáo viên, người ngoài không được tự tiện sử dụng khi chưa có ý kiến của người được phân công phụ trách, quản lý;

- Việc mua sắm văn phòng phẩm: Các bộ phận của nhà trường lên kế hoạch mua VPP và báo cho kế toán để tổng hợp 1 nguồn mua sắm chung;

            Điều 16: Kế hoạch hoạt động, kinh phí hoạt động, chế độ báo cáo thỉnh thị

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm học và lịch công tác tháng của nhà trường, các bộ phận cụ thể hóa kế hoạch công tác trong tháng và trình lãnh đạo phụ trách công tác phê duyệt vào tuần cuối mỗi tháng (duyệt cho tháng kế tiếp);

- Việc lập dự trù, cấp và quyết toán kinh phí hoạt động theo nguyên tắc tài chính và bộ phận tài chính hướng dẫn cụ thể;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thỉnh thị theo nguyên tắc hành chính;

            Điều 17: Sử dụng và quản lý con dấu

- Con dấu được giao cho cán bộ văn thư quản lý và trực tiếp đóng văn bản đúng thẩm quyền ký. Những người khác không được tự tiện lấy dấu để đóng vào văn bản nếu chưa được sự đồng ý của BGH hoặc người phụ trách quản lí dấu.

            Điều 18: Trang phục trong giảng dạy và làm việc

- Nam: Mặc áo sơ mi bỏ vào quần, mang giày hay dép có quai hậu. Riêng các buổi chào cờ, lễ, họp mặt truyền thống, hội nghị có tính chất quan trọng thì phải thắt cà vạt;

- Nữ: Mặc áo dài hay comle hoặc váy công sở  khi lê lớp giảng dạy và khi dự các buổi lễ, họp mặt truyền thống, hội nghị có tính chất quan trọng;

- Không được mặc áo thun, quần jean, áo pull, đồ bộ và đồ ngủ đến trường, (GV bộ môn TD, GDQP phải mặc đồng phục giảng dạy đúng qui định);

- CB - GV - CNV phải đeo bảng tên theo quy định khi đến trường.

Điều 19: Cán bộ, giáo viên đi công tác, học tập, nghỉ phép từ một đến ba ngày phải báo cáo và làm đơn xin ý kiến của BGH. Trường hợp từ bốn ngày trở lên phải làm đơn, có ý kiến của BGH để xin ý kiến giải quyết của lãnh đạo Sở GD&ĐT, GV phải bố trí giờ dạy hợp lí và có kế hoạch dạy bù cho kịp chương trình.

            Điều 20: Đạo đức của cán bộ, công chức

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ, và đạo đức nhà giáo;

- Thực hiện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

            Điều 21: Văn hóa giao tiếp ở công sở

- Trong giao tiếp ở công sở CB – GV – CNVC phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc;

- Phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá, thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ;

- Khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ, công chức phải mang thẻ công chức, có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức và đồng nghiệp.

            Điều 22: Văn hóa giao tiếp với nhân dân

- Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng mạch lạc;

- Không được hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành nhiệm vụ.

            Điều 23: Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân;

- Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục;

- Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến với người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp;

- Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp và người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác;

- Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định;

- Không hút thuốc lá, uống rượu, bia nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường;

- Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm bài;

- Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng;

- Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường;

- Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại.

            Điều 24: Hệ thống hồ sơ

- Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các loại hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn theo quy định;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ và các tài liệu theo đúng quy định của pháp luật và các cấp có thẩm quyền;

            Điều 25 : Chế độ báo cáo, trực, sinh hoạt

Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Ngoài báo cáo theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, nhà trường quy định chế độ báo cáo định kỳ như sau:

Hàng tuần :

               Hàng tuần các phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn , Bí thư đoàn Thanh niên báo cáo tình hình công tác trong tuần và thống nhất kế hoạch công tác tuần tới với Hiệu trưởng thông qua buổi họp liên tịch.

Hàng tháng:

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về số học sinh tăng,  giảm với từng lý do và kết quả hạnh kiểm, báo cáo tình hình của lớp cuối mỗi hàng tháng; duyệt ký báo cáo thi đua của lớp chủ nhiệm; báo cáo đột xuất với BGH những trường hợp đặc biệt;

- Kế toán, báo cáo tình hình thu, chi kinh phí trong tháng với Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất vào tuần cuối trong tháng sau khi đã thống nhất với thủ quỹ;

Trực cơ quan:

Mỗi buổi học có một thành viên trong ban lãnh đạo và một thành viên trong đội ngũ cốt cán của trường trực để xử lí các công việc riêng của bộ phận mình phụ trách đồng thời theo dõi và giải quyết một số công việc của nhà trường do BGH phân công. Ban tư vấn học đường, thư viện, thiết bị, văn phòng, y tế, phòng tin học... trực theo lịch phân công.

Sinh hoạt trong cơ quan:

- Hàng tuần, các bộ phận trong nhà trường phải có kế hoạch vệ sinh nơi làm việc sao cho ngăn nắp, sạch đẹp để mang tính gióa dục cho học sinh. Đoàn TN có kế hoạch kiểm tra vệ sinh các phòng học để tính điểm thi đua cho các lớp;

- Tất cả CB-GV-CNV phải thực hiện tốt việc tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan…

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

            Điều 26: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đều phải quán triệt và nghiêm chỉnh thực hiện qui chế này. Cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy chế sẽ được khen thưởng theo qui định hiện hành, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức độ.

            Điều 27: Quy chế này được thông qua trong hội nghị CNVC vào đầu năm học, được sự thống nhất của lãnh đạo, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THPT An Nhơn I và có hiệu lực kể từ ngày ký;

        Quá trình thực hiện, sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đơn vị./.

 

  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

( QTW )
Thông tin thêm 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 AN NHƠN - 89 Lê Hồng Phong, P.Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 84-56-3835341 -  Email: vanphong@thptannhon1-binhdinh.edu.vn