Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của trường THPT Số 1 An Nhơn

 

TIN TỨC NỔI BẬT

Thể lệ cuộc thi bắn tên lửa nước năm 2019

Ngày: 01/03/2019

Chương trình hỗ trợ ra đề và chấm thi trắc nghiệm khách quan

Ngày: 15/04/2019Thành viên đăng nhập

    Tên đăng nhập
    Mật khẩu
 

Kinh nghiệm học tập

Những bài viết hay cho lứa tuổi học trò Chuyên mục này đang được cập nhật nội dung

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 Chọn thư viện hình
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP


Trực tuyến:
Lượt truy cập:

LIÊN KẾT WEBSITE

  VĂN BẢN MỚI
Qui chế phối hợp với Hiệu trưởng

Ngày: 29/09/2014

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT AN NHƠN I                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

Số:   /QĐ-AN I                                                            An Nhơn, ngày 25 tháng 9  năm 2014 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa

Chính quyền và Công đoàn cơ sở trường THPT  An Nhơn I

____________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  SỐ 1 AN NHƠN

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

              Căn cứ vào tình hình thực tế của  trường THPT An Nhơn I;

  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp công tác giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường THPT  An Nhơn I;

Điều 2. Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhà trường  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn Giáo dục Ngành;

- Các Phó Hiệu trưởng;                                                        

- Các tổ chức đoàn thể nhà trường;                                                    Đỗ Hữu Hưng         

- Lưu VP.


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT  AN NHƠN I                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

 

 

QUY CHẾ

Phối hợp công tác giữa Ban giám hiệu

và Công đoàn cơ sở trường THPT số 1 An Nhơn

 (Ban hành kèm theo Quyết định số ………../QĐ-ANI  ngày 25/9/2014

của Hiệu trưởng trường THPT  An Nhơn I)

 
 

 

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc phối hợp công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường THPT số 1 An Nhơn nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác vì sự phát triển của nhà trường.

2. Quy chế này áp dụng đối với việc phối hợp công tác giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường THPT  An Nhơn I. Căn cứ Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan; các tổ chức đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tổ chức thực hiện tại đơn vị .

Điều 2. Nguyên tắc chung

          1. Mối quan hệ giữa chính quyền và Công đoàn dựa trên cơ sở Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, cùng với chính quyền các cấp chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động.

        2. Quan hệ công tác giữa  chính quyền và Công đoàn là sự hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức, Hiệu trưởng nhà trường khi thực hiện chức năng quản lý của mình mà có liên quan đến trách nhiệm, quyền, lợi ích của người lao động cần thiết phải có sự phối hợp bàn bạc với tổ chức Công đoàn.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 3. Phối hợp trong công tác soạn thảo các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động

 

          1.Hiệu trưởng khi xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm học  của nhà trường có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động cần bàn bạc với đại diện Ban chấp hành công đoàn nhà trường để nghiên cứu và tham gia ý kiến đóng góp.

          2. Khi có những vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì tổ chức Công đoàn tổ chức đối thoại giữa đại diện tập thể cán bộ, giáo viên với Thủ trưởng cơ quan đơn vị, tổ chức hữu quan để tìm biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo đúng pháp luật.

Điều 4. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục

          1. Công đoàn tham gia cùng với chính quyền chỉ đạo quá trình thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị trường học theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

          2. Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở  phối hợp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động; cùng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để tổ chức, thực hiện tốt các cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Hai không", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm";  "Xã hội hoá giáo dục";  "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".  Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các phong trào, các cuộc vận động rộng lớn khác của Ngành và xã hội.

          3. Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở  phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  vào đầu năm học mới. Đồng thời, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo quy định và cùng chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đề ra theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Điều 5. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật

1. Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động: tuyển dụng, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát do Ban giám hiệu tổ chức.

2. Khi cần thiết, Công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với Ban giám hiệu thành lập  đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động theo Luật Công đoàn.

3. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tập hợp các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động; tổ chức xây dựng, thực hiện thông tin hai chiều, tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động; hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động; tham gia với Ban giám hiệu về các nội dung có liên quan đến giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động; tham gia giải quyết tranh chấp lao động theo quy định.

Điều 6. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động

1. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phản ánh kịp thời các kiến nghị của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động tới Ban giám hiệu.

2. Ban giám hiệu  phối hợp với Công đoàn cơ sở xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động.

Điều 7. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động

1. Ban giám hiệu phối hợp với Công đoàn cơ sở ban hành văn bản phối hợp về phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành; phát động việc nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học và những sáng kiến đã đựơc đúc kết để vận dụng trong công tác quản lý, giảng dạy; phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

2. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn công đoàn viên tham gia các phong trào thi đua do Ban giám hiệu phối hợp phát động; tham gia công tác sơ kết, tổng kết thi đua và giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước và của ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 8. Phối hợp trong công tác tuyên truyền

1. Ban giám hiệu phối hợp với Công đoàn cơ sở  tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức cho cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động trong ngành thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nghĩa vụ của người lao động.

2. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo công đoàn viên trong nhà trường không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; tham gia công tác xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn và ngăn chặn các tệ nạn xã hội; xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa trong các cơ quan, đơn vị trường học.

3. Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban giám hiệu hằng năm tổ chức hội thi văn nghệ hoặc thể dục - thể thao cho nhà giáo và người lao động trong nhà trường; tổ chức gặp mặt, biểu dương các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày 20/11 và tổ chức tốt lễ chia tay cán bộ, giáo viên về hưu.

Chương III

PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 9. Phương thức phối hợp

1. Ban giám hiệu và Công đoàn cơ sở nhà trường  làm việc trên cơ sở trao đổi, phối hợp. Định kỳ hằng tuần hoặc khi cần thiết  tổ chức họp liên tịch để đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp và trao đổi các vấn đề có liên quan trong quan hệ phối hợp công tác.

2. Chính quyền có trách nhiệm cử đại diện tham dự các kỳ họp Ban chấp hành; các hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội thảo bàn về các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động theo đề nghị của Công đoàn cơ sở nhà trường.

Điều 10. Chế độ thông tin

1.Chính quyền có trách nhiệm thông tin cho Công đoàn cơ sở nhà trường về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Công đoàn cơ sở nhà trường có trách nhiệm thông tin cho Ban giám hiệu về tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; cùng các kiến nghị về chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn

1. Hằng năm, Công đoàn cơ sở nhà trường lập dự toán kinh phí chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước để công đoàn tổ chức và tham gia các hoạt động do nhà trường và cấp trên phát động.

2. Cán bộ công đoàn được tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập, được hưởng nguyên lương và chế độ công tác phí theo quy định do cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục cùng cấp chi trả.

3. Cán bộ công đoàn cơ sở tham gia Ban chấp hành công đoàn được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Quy chế này đựơc phổ biến đến toàn  thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan. Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn  cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh cùng thời điểm với báo cáo tổng kết năm học.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung không phù hợpvới tình hình đơn vị, Chính quyền và Ban Chấp hành công đoàn cần bàn bạc chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp ./.

                                                                                                                                                                                   

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                  

 

 

    

 


 


 

 

( QTW )
Thông tin thêm 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 AN NHƠN - 89 Lê Hồng Phong, P.Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 84-56-3835341 -  Email: vanphong@thptannhon1-binhdinh.edu.vn