Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của trường THPT Số 1 An Nhơn

 

TIN TỨC NỔI BẬT

Thể lệ cuộc thi bắn tên lửa nước năm 2019

Ngày: 01/03/2019

Chương trình hỗ trợ ra đề và chấm thi trắc nghiệm khách quan

Ngày: 15/04/2019Thành viên đăng nhập

    Tên đăng nhập
    Mật khẩu
 

Kinh nghiệm học tập

Những bài viết hay cho lứa tuổi học trò Chuyên mục này đang được cập nhật nội dung

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 Chọn thư viện hình
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP


Trực tuyến:
Lượt truy cập:

LIÊN KẾT WEBSITE

  Kế hoạch-Công tác
Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày: 08/11/2013

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT AN NHƠN I                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         


         

Số:      /KH-ANI                                                                                                                                                              

                                                                                           An Nhơn , ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

trong ngành giáo dục năm 2013

 
 

 

                                Kính gửi:                 - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định;

                                                                - Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;

                                               

                Thực hiện Kế hoạch số 1321/KH-BGDĐT ngày 24/10/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo

tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2013; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 29/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện “Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013

trên địa bàn tỉnh Bình Định;

                 Thực hiện Kế hoạch số 1536/KH-SGDĐT ngày 06/11/2013 của Sở giáo dục và Đào tạo

Bình Định tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2013;

                Trường THPT An Nhơn I lập kế hoạch  thực hiện “Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2013 của nhà trường với những nội dung sau:

                I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

                1. Tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các Quy định của Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục;

                2. Nâng cao nhận thức toàn Ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhà giáo, người học và cán bộ quản lý trong ngành;

                3. Việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật phải được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, cơ sở giáo dục trong ngành.

                II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

                1. Chủ đề

                “ Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh”

                2. Khẩu hiệu

                - “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “ Hướng ứng Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “ Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân”;

- “ Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”

- “ Cán bộ, công chức và viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”;…

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

a. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b. Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội;

c. Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật;

d. Tuyên truyền, phổ biến có sự chọn lọc các quy định của Hiến pháp, pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị giáo dục. Đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, các văn bản hướng dẫn thi hành,….hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học, ngành học và các quy định liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

đ. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện pháp luật.

2. Hình thức, thời gian thực hiện

Ngày Pháp luật được tổ chức dưới các hình thức sau đây:

+ Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua buổi chào cờ đầu tuần, thông qua cuộc họp Hội đồng giáo dục, thông báo trên bản tin của cơ quan, thông báo trên trang Website của trường;

+ Thông qua giờ học trên lớp giáo viên lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; đồng thời thông qua  các hoạt động thực hiện các cuộc vận động như: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nhằm giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện tốt việc chấp hành nội dung pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Trường tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật bằng hình thức băng rôn với khẩu hiệu “ Cán bộ, công chức và viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật” và sinh hoạt ngoại khóa đầu tuần sáng thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013.

+ Thời gian thực hiện: từ ngày 07 đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2013, trong đó tổ chức cao điểm là ngày 11/11/2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Giám hiệu lập kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và giao cho phó Hiệu trưởng chuyên môn, Bí thư Đoàn Thanh niên và tổ Sử- Công dân tổ chức triển khai.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trong năm 2013.

Trên đây là Kế hoạch của Trường THPT An Nhơn I về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2013.

Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-          Sở GD&Đt Bình định ( Báo cáo)

-          Các tổ chức đoàn thể ( Thực hiện)

-          Lưu VP

 

 

 

( QTW )
Thông tin thêm 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 AN NHƠN - 89 Lê Hồng Phong, P.Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 84-56-3835341 -  Email: vanphong@thptannhon1-binhdinh.edu.vn